Slide
Vedtægter GHI

 

Grindsted Håndværker og industriforening Vedtægter

 

Foreningens navn og hjemsted §1

a. Foreningen stiftedes d. 14. marts 1911 under navnet: Grindsted Håndværkerforeningen. Pr. 25. april 1989 ændret til: Grindsted Håndværker- og Industriforeningen.

b. Foreningens hjemsted er Billund Kommune.

 

Foreningens formål §2

a. At virke for fremme af håndværk, industri og liberalt erhverv i Billund Kommune samt at arbejde for disse erhvervs interesser.

b. At støtte og bevare de håndværksmæssige traditioner og fremme den faglige udvikling i fagene, bl.a. ved afholdelse af kurser, foredrag, film og andre formidlinger af faglige oplysninger. Dette skal ske i størst mulig omfang i samarbejde med håndværksrådet.

c. At afholde selskabelige sammenkomster og anden underholdning for medlemmer.

 

Foreningens medlemmer §3

a. Foreningen består af aktive og passive medlemmer, der til enhver tid er undergivet foreningens love og vedtægter.

b. Som aktivt medlem kan optages enhver selvstændig håndværksmester eller leder af industrivirksomhed eller dennes håndværkerafdeling i Grindsted. Desuden kan optages enhver myndig person med bopæl i Billund Kommune med tilknytning til håndværk og industri. Bestyrelsen kan i enkelte tilfælde dispensere herfra.

c. Andre kan optages som passive medlemmer. Disse har dog ikke stemmeret på generalforsamlinger og har heller ikke adgang til foreningens eventuelle hjælpemidler.

d. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen afgør, om vedkommende person skal optages. Optagelsen kræver, at 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor. Eventuel nægtelse kan indankes for generalforsamlingen.

e. Ethvert aktivt medlem er pligtig til at modtage det erhverv, han eventuelt vælges til på generalforsamlingen.

f. Æresmedlemmer kan udnævnes, når forslag herom vedtages på ordinær generalforsamling. Æresmedlemmer betaler intet kontingent. Afdøde medlemmers ægtefæller og ældre medlemmer med pensioniststatus, der har været medlemmer i en årrække og har vist foreningen interesse, kan af bestyrelsen bevilges nedsat kontingent, efter anmodning herom.

 

Foreningens forpligtelser §4

a. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens  formue.

 

Kontingent §5

a. Ethvert nyoptaget aktivt medlem betaler årskontingent.
 
b. Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen. Kontingent opkræves og betales årligt forskudsvis.

 

Udmeldelse, slettelse og eksklusion §6

a. Udmeldelse af foreningen skal ske med 6 måneders skriftlig varsel til bestyrelsen.

b. Medlemmer, der modarbejder foreningen ener optræder illoyalt over for denne, kan ekskluderes af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes på førstkommende generalforsamling.

c. Et medlem der står i restance med 6 måneders kontingent, kan slettes af bestyrelsen.  12 måneders restance medfører automatisk slettelse. Ved genindmeldelse skal restancen og ny kontingent betales.

 

Generalforsamling §7

a. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 
b. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.
 
c. Den årlige generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent
• Formandens beretning om foreningens virksomhed.
• Regnskabets fremlæggelse og godkendelse.
• Fastsættelse af kontingent.
• Indkomne forslag.
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
• Valg af kritiske revisorer.
• Eventuelt

d. Generalforsamlingen indvarsles ved avertering i de lokale dagblade senest 14 dage før afholdelsen. Der udsendes dagsorden til medlemmerne senest 6 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag udsendes sammen med dagsordenen.

e. Ethvert forslag kan og skal optages på generalforsamlingens dagsorden under punktet "Indkomne forslag", såfremt forslaget er bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

f. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller l0 aktive medlemmer skriftligt fremsætter begrundet ønske herom.

g. Anmodes bestyrelsen at 10 aktive medlemmer om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal denne afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet bestyrelsen i hænde.

h. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel og på samme måde som ordinær generalforsamling.

 

Afstemning §8

a. Afstemningen på generalforsamlingen afgøres med simpel stemmeflerhed.

b. Afstemningen på generalforsamlingen foretages ved håndsoprækning, medmindre et medlem ønsker skriftlig afstemning, eller dirigenten finder dette fornødent.

c. Æresmedlemmer og aktive medlemmer har stemmeret.

d. Der kan ikke gives stemmer ved fuldmagt.

 

Bestyrelsen §9

a. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen og er afgående, skiftevis hvert andet år, med 4 og 3 medlemmer.

b. Ud af bestyrelsens 7 medlemmer skal 4 medlemmer være fra Grindsted by.

c. Umiddelbart efter generalforsamlingen, og når bestyrelsen er fuldtallig, vælger den af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær, dog er det en betingelse at formanden skal være aktiv erhvervsleder eller selvstændig håndværksmester. Næstformanden træder i formandens sted, når denne har forfald. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden eller næstformanden samt yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved alm. stemmeflerhed. Ved lige stemmetal bortfalder forslaget.

d. Der afholdes 7 ordinære bestyrelsesmøder, derudover efter behov. Formanden leder møderne. Er han forhindret, da leder næstformanden. Sekretæren fører foreningens forhandlingsprotokol ved møder og generalforsamlinger. Når 3 eller flere bestyrelsesmedlemmer kræver det, skal der indkaldes til ekstraordinær bestyrelsesmøde.

 

Regnskab §10

a. Foreningens regnskabsår er: 1/4 - 31/3.

b. Kassereren forelægger regnskabet for bestyrelsen ved sidste møde før generalforsamlingen, hvorefter det revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer. Kassereren indestår for alle ind- og udbetalinger og er ansvarlig for foreningens kassebeholdning.

 

Tegningsret §11

a. Det overlades til den til enhver tid siddende bestyrelse at forvalte foreningens formue og midler på bedste og fornuftigste måde, med ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen tegner foreningen udadtil, dog ved køb og salg af fast ejendom, eller andre dispositioner af særlig betydning, kun efter for udgået godkendelse af en generalforsamling specielt indkaldt i dette øjemed.

 

Ændring af foreningens vedtægter §12

a. Vedtægtsændringer kan kun ske med 2/3 flertal af de på generalforsamlingen af­givne stemmer. Ved vedtægtsændringer skal halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede.

b. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, fordi halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke er tilstede, men er 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig med det fremmødte antal. Vedtagelsen sker ligeledes med 2/3 flertal.

 

Foreningens opløsning §13

a. Til vedtagelse af beslutning om foreningens opløsning kræves generalforsamlingsbeslutning, hvor mindst halvdelen af medlemmerne skal være tilstede, og vedtagelse skal ske med mindst 3/4 flertal. Er generalforsamlingen, på hvilken foreningens opløsning har stået på dagsordenen, ikke beslutningsdygtig indkaldes senest l måned efter med sædvanlig varsel til ekstraordinær generalforsamling. Denne eneralforsamling er da beslutningsdygtig til foreningens opløsning uanset de stemmendes antal, og afgørelsen skal træffes med mindst 3/4 stemmeflertal.

b. Den kapital, som foreningen til enhver tid er i besiddelse af kan aldrig overgå til deling blandt foreningens medlemmer, men i tilfælde af generalforsamlingens beslutning om foreningens opløsning træffer den siddende bestyrelse beslutning om anvendelse af foreningens midler i henhold til foreningens formålsparagraf - jvf. §2.

 

Har du spørgsmål kan du sende en mail til grinsted@ghi-forening.dk eller kontakte en fra bestyrelsen.

COOKIES!
COOKIES!

Denne hjemmeside bruger cookies Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

OK